Header Image
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ.2561
watermark

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.pdf วันที่แผยแพร่ 25/04/2565 ดาวน์โหลด


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 192,888